Компанија

ВИЗИЈА

Да се биде компанија која ќе претставува спој на искуство и актуелност на глобалните знаењата во областа на интелектуалната сопственост, предводници во креирањето на висококвалитетни услуги изведени совесно и професонало, што ќе резултира со задоволство на нашите корисници и препознатливост во регионот и пошироко.

МИСИЈА

Постојаното пресретнување на барањата на нашите клиенти и надминување на нивните очекувања во согласност со релевантните национални и меѓународни стандарди и регулативи за безбедност и квалитет на испорачаните услуги, се определби за долгорочен пораст, профитабилност и висок квалитет на работењето кој продуцира бенефит за нашите вработени и бизнис партнери.

ПРИНЦИПИ

•Фокус кон Купувачот
•Фокус на квалитетот
•Процесен пристап
•Постојано подобрување
•Фокус кон вработените
•Партнерство со професионалците
•Одговорност за општиот развој

Услуги

Држави

Организации

Новости и ресурси

Швајцарскиот федерален Врховен суд го потврди поништувањето на знакот за обликот на капсулите Nespresso. Беше апсолутно невозможно да се регистрира технички неопходна форма, дури и ако се воспостави како трговска марка на пазарот.

Светски реномираниот издавач на литература од областа на интелектуалната сопственост Walters Kluver од Холандија издаде втора едиција на делото „Разјаснување на Дополнителниот Сертификат за Заштита на патентите во Европа“, чии главни уредници се европските патентни застапници Oswin Ridderbusch & Dr. Alexa von Uexkuell од Германија. Во делото подготвувано две години се застапени 46 автори од 36 земји, меѓу нив и тројца експерти од Берин (Ванчо Дамјански, Ирена Петкоска и Ѓорѓи Филипов). Книгата излезе од печат во август 2021, има 1028 страници, 34 глави и пет прилози, како и табела на судски случаи. Северна Македонија е сместена во Главата 25 од 647 до 661 страница.

На 25 мај 2021 година, Кинеската национална управа за интелектуална сопственост (ЦНУИС) издаде привремени мерки за обработка на сродни бизниси за испитување во врска со спроведувањето на ревидираниот закон за патенти. Бидејќи изменетиот закон за патенти стапи на сила на 1 јуни 2021 година, а правилата за имплементација сè уште се ревидираат, ЦНУИС ги издаде овие привремени мерки кои се ефективни од 1 јуни 2021 година. Привремените мерки опфаќаат рок за дизајн на патент, делумно испитување на дизајн, прилагодување на рокот на патент, продолжување на рокот на патент и други области. Привремените мерки не опфаќаат поврзаност со патенти.

На 8 мај 2021 година со видеоконференција се одржа 90—ти состанок на Советот на Европскиот Патентен Институт (ЕПИ), на кој присуствуваа вкупно 160 члена, меѓу кои и тројца претставници од МК: проф. д-р Ѓорѓи Филипов, дипл. инж. Богољуб Илиевски (како постојани членови и м-р Марија Ќосеска, дипл. инж, како супститивен член на Советот).  

За време на состанокот, членовите на Советот ја избраа новата генерална секретарка, г-ѓа Олга СИРАКОВА (БГ), на место на г. Корнелис Мулдер (НЛ), кој поднесе оставка во јануари 2021г.