Компанија

ВИЗИЈА

Да се биде компанија која ќе претставува спој на искуство и актуелност на глобалните знаењата во областа на интелектуалната сопственост, предводници во креирањето на висококвалитетни услуги изведени совесно и професонало, што ќе резултира со задоволство на нашите корисници и препознатливост во регионот и пошироко.

МИСИЈА

Постојаното пресретнување на барањата на нашите клиенти и надминување на нивните очекувања во согласност со релевантните национални и меѓународни стандарди и регулативи за безбедност и квалитет на испорачаните услуги, се определби за долгорочен пораст, профитабилност и висок квалитет на работењето кој продуцира бенефит за нашите вработени и бизнис партнери.

ПРИНЦИПИ

•Фокус кон Купувачот
•Фокус на квалитетот
•Процесен пристап
•Постојано подобрување
•Фокус кон вработените
•Партнерство со професионалците
•Одговорност за општиот развој

Услуги

Држави

Организации

Новости и ресурси

Петте најголеми светски заводи за Индустриска Сопственост (ИС5) го објавија стаистичкиот извештај за 2021 на својата веб-страница. 

На 21 и 22 Октомври 2022 се одржа 93-ти состанок на Советот на Европскиот Патентен Институт (епи). Состанокот на советот се одржа како физичка средба во Фуенгирола во близина на Малага (Шпанија).

Црна Гора стана 39та земја полноправен член Европската патентна организација. 

Редовниот есенски состанок на АНИПА (Асоцијација на национални комори и здруженија на патентни застапници и застапници за Трговски марки од Европа) се одржа во Истанбул