Компанија

ВИЗИЈА

Да се биде компанија која ќе претставува спој на искуство и актуелност на глобалните знаењата во областа на интелектуалната сопственост, предводници во креирањето на висококвалитетни услуги изведени совесно и професонало, што ќе резултира со задоволство на нашите корисници и препознатливост во регионот и пошироко.

МИСИЈА

Постојаното пресретнување на барањата на нашите клиенти и надминување на нивните очекувања во согласност со релевантните национални и меѓународни стандарди и регулативи за безбедност и квалитет на испорачаните услуги, се определби за долгорочен пораст, профитабилност и висок квалитет на работењето кој продуцира бенефит за нашите вработени и бизнис партнери.

ПРИНЦИПИ

•Фокус кон Купувачот
•Фокус на квалитетот
•Процесен пристап
•Постојано подобрување
•Фокус кон вработените
•Партнерство со професионалците
•Одговорност за општиот развој

Услуги

Држави

Организации

Новости и ресурси

Во рамките на едукативната програма на Европскиот Патентен Завод (EPO) и Европската Патенкна Академија излезе публикацијата која ги претставува условите за присилно лиценцирање во сите законодавства кои се дел од Европската Патентна Организација. 

Дипл. инж. Ванчо Дамјански, европски и македонски патентен застапник, извршен директор на Агенцијата за интелектуална сопственост „Берин” и дипл. инж. Богољуб Илиевски, европски и македонски патентен застапник и шеф на Одделот за патенти, учествуваа на Европската конференција и на Саемот на услуги од областа на индустриската сопственост “IP SERVICE WORLD 2018”

М-р Марија Ќосеска, диа, европски патентен застапник, амб. проф. д-р Ѓорѓи Филипов, европски патентен застапник и Лилјана Филипова, дипл. инж, европски патентен застапник учествуваа во работата на 85. Совет на европските патентни застапници, којшто се одржа во Хелсинки во периодот од 9.-11. Ноември 2018.

Евгенија Дивитарова од СОТУ „Ѓорѓи Наумов” од Битола за пронајдокот “CNC машина за гравирање со ласер” (МАКИНОВА) и Нада Бакаловска од ОСУ „Ацо Русковски”, од Берово за пронајдокот “Маст за изгореници” (ЕКОНОВА) се добитнички на традиционалните парични награди со дипломи (златени медаљи за младинско творештво), што ги доделува Агенцијата за интелектуална сопственост „Берин”.