Компанија

ВИЗИЈА

Да се биде компанија која ќе претставува спој на искуство и актуелност на глобалните знаењата во областа на интелектуалната сопственост, предводници во креирањето на висококвалитетни услуги изведени совесно и професонало, што ќе резултира со задоволство на нашите корисници и препознатливост во регионот и пошироко.

МИСИЈА

Постојаното пресретнување на барањата на нашите клиенти и надминување на нивните очекувања во согласност со релевантните национални и меѓународни стандарди и регулативи за безбедност и квалитет на испорачаните услуги, се определби за долгорочен пораст, профитабилност и висок квалитет на работењето кој продуцира бенефит за нашите вработени и бизнис партнери.

ПРИНЦИПИ

•Фокус кон Купувачот
•Фокус на квалитетот
•Процесен пристап
•Постојано подобрување
•Фокус кон вработените
•Партнерство со професионалците
•Одговорност за општиот развој

Услуги

Држави

Организации

Новости и ресурси

Наградите од Агенцијата Берин ги понесоа Орхан Багашов од Тетово со иновацијата “Бионска рака” и Миланчо Попоски од Прилеп,  со иновацијата “Велосипедски безбедносен елек”.

Советодавното тело при ЕПО ги претстави мислењата на експертската група во врска со квалитетот на процедурата за признавање на Европски патент која се води пред ЕПО

Од 8-ми до 12-ти Октомври во Виена -Австрија се одржа најголемото годишно собирање на на FICPI ( Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle) Меѓународната федерација на застапници за интелектуална сопственост.

Македонски пронајдоци претставени од Агенцијата Берин на ”TAIWAN INNOTECH EXPO 2019”, освоија награди во конкуренција на повеќе од 600 изложувачи и 1500 пронајдоци